کجاکی: فروشگاه اینترنتی 40M IR Range /with 3.6mm lens / Plastic dome /TV SYSTEM;PA/ Power :DC 12V 500 MA /Weight:186g/ Dimension:110mn*112mm+B8:B9B8: B11B8:B10B8:B12B12B8:B11B8:B1B8:B13 - کجاکی: فروشگاه اینترنتی
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید