کجاکی: فروشگاه اینترنتی 40M IR Range /with 3.6mm lens / Plastic dome /TV SYSTEM;PA/ Power:DC 12V 500 MA /Weight:186g/ - کجاکی: فروشگاه اینترنتی
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید